Terma Dan Syarat Penggunaan

TERMA & SYARAT PENGGUNA “RAKYAT”

Sila rujuk terma dan syarat (Terma Penggunaan) sebelum menggunakan dan/atau melayari Laman Web atau “RAKYAT” aplikasi telefon bimbit (termasuk kesemua kandungan nyata melalui nama domain “RAKYAT”, Laman Web “RAKYAT” (akan dirujuk sebagai laman web) yang dimiliki oleh Runas Digital Digital Sdn Bhd (202003005620) [merujuk kepada “RAKYAT”]. Mendaftar akaun, mengguna, membaca, menulis, mengomen, menonton, mendengar, memuatturun atau melanggan servis kami daripada “RAKYAT”, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Pengunaan dan terma lain yang dinyatakan. “RAKYAT” dirujuk sebagai “kami” atau “kita”. Kami berhak untuk menyemak semula, meminda terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis bertulis dahulu. Sila lawati laman ini secara berkala untuk menyemak terma semasa kerana akses anda atau pengunaan laman akan dianggap sebagai penerimaan yang tidak dibenarkan untuk diubah, melakukan pengubahsuaian dan membuat perubahan.

LAMAN WEB “RAKYAT”

Terma Penggunaan termaktub untuk semua pengguna “RAKYAT”. Laman Web ini mungkin mengandungi pautan kepada Laman Web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh “RAKYAT”. Kami tidak mempunyai kawalan diatas Laman Web tersebut dan kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau dasar privasi Laman Web pihak ketiga. Sila rujuk terma dan syarat dan dasar privasi setiap Laman Web yang anda layari.

Sebarang Pelanggaran Terma Pengunaan akan menyebabkan kami menghantar notis amaran menerusi notifikasi RAKYAT atau email dan dalam sesetengah keadaan yang tidak boleh diberikan budibicara kami mungkin mengantung atau membatalkan akaun anda tanpa sebarang notifikasi. Pembatalan akaun juga bermaksud semua kandungan anda akan dipadamkan dari laman web dan aplikasi RAKYAT.

 • Kandungan anda bermaksud semua penulisan, imej, grafik, audio, video, e-wallet, iklan dan lain-lain di semua bahagian dalam laman web dan aplikasi RAKYAT.

Anda adalah terikat dengan semua undang-undang berkenaan termasuk yang akan membawa fitnah, meremehkan produk, dan gangguan, privasi inovasi, data persendirian, salah laku, unsur lucah, dan cabul hak intelek. Semua informasi dan kandungan yang dinyatakan di Laman Web, mungkin termasuk hak intelek yang dilindungi di bawah hak cipta terpelihara, tanda dagangan, dan undang-undang intelek lain. Antara undang-undang intelek terlarang, penggunaan tanpa izin, penyalahgunaan bahasa, gambar dan grafik, music, contoh bunyi, dan bahan terkawal lain. Pelanggaran undang-undang intelek akan dikenakan tindakan sivil dan penalti.

Apabila berinteraksi dengan pengguna lain, anda mestilah berwaspada dengan kesan dan akibat dan menjadi tanggungjawab anda untuk memelihara kandungan, maklumat peribadi dan hak harta. Kami, pihak berkenaan kami atau pihak perlesenan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kondusi samada dalam talian atau luar talian oleh mana-mana pengguna servis. Kami, pihak berkenaan kami atau pihak perlesenan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa tuntutan, kecederaan atau kerosakan semasa penggunaan.

Dengan ini, kami memberi kebenaran penggunaan Laman Web kepada anda berdasarkan Terma Penggunaan yang disediakan untuk penggunaan persendirian dan bukan tujuan komersial.

Dasar Privasi

Dasar Privasi kami digunakan untuk penggunaan laman ini dan menjadi sebahagian daripada terma. Ia juga menjelaskan dasar kami berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan data persendirian anda. Dengan mengakses dan menggunakan laman atau mana-mana penyedia perkhidmatan pada laman itu, anda membenarkan dan bersetuju dengan terma yang ditentukan dalam dasar privasi dan semua tindakan kami diambil berkenaan dengan data peribadi anda selaras dengan dasar privasi kami.

Kandungan

Kesemua kandungan yang diterbitkan oleh pihak kami tidak boleh ditiru, diterbitkan semula, dihasilkan, dimuatnaik, diposkan, dihantar atau diedarkan dalam apa cara sekalipun, tanpa kebenaran bertulis pihak kami terlebih dahulu.

Ketepatan Laman Web ini

Walaupun langkah berjaga-jaga telah diambil bagi penyediaan Laman Web dan juga segala usaha telah dilakukan, segala ketepatan maklumat yang disebutkan dalam Laman Web adalah tertakluk kepada perubahan dan perbezaan. Pihak kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan yang mungkin kekal dan sebarang kerugian atau ketidakselesaan yang timbul akibat daripada perubahan atau perbezaan tersebut.

Harga pihak ketiga dan promosi

Walaupun setiap langkah berjaga-jaga telah diambil dalam penyediaan Laman Web ini, ketepatan promosi dan harga barangan yang diiklankan atau disebutkan dalam Laman Web adalah tertakluk kepada perubahan dan perbezaan. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara promosi dan / atau harga yang dinyatakan di sini dan promosi dan / atau harga sebenar yang ditawarkan, promosi dan harga vendor atau pembekal akan diambil sebagai versi terakhir yang tepat. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau ketidakselesaan yang timbul akibat daripada perubahan atau perbezaan tersebut. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk mengantarkan pertikaian antara penjual dan pelanggan atau mana-mana pihak lain.

Penerimaan Terma

Anda haruslah berusia 18 tahun dan ke atas untuk menggunakan dan mengakses ciri-ciri dan perkhidmatan “RAKYAT” atau membuat apa-apa urusniaga pada “RAKYAT”. Penggunaan “RAKYAT” menunjukkan anda mewakili dan menjamin bahawa anda adalah orang dewasa yang sah, anda mampu dan secara sah berwibawa untuk memasuki kontrak yang mengikat dengan kami dan mematuhi terma dan syarat ini. Jika anda berusia lapan belas (18) tahun ke bawah, persetujuan penjaga anda mesti diperoleh atau kami boleh menolak perkhidmatan, membatalkan langganan atau menamatkan akaun anda mengikut budi bicara kami.

Larangan

Anda mewakili dan menjamin bahawa:

anda dibenarkan untuk membenamkan URL yang mengandungi Kandungan yang dihoskan pada “RAKYAT” ke Laman Web, blog, platform media sosial, aplikasi, platform atau perkhidmatan anda sendiri, dengan syarat sentiasa:

 1. URL yang tertanam pada Laman Web tersebut, aplikasi, platform atau perkhidmatan akan mengarahkan mana-mana pelawat atau pengguna ke tapak tersebut, kembali ke Laman Web; (b) anda tidak memasukkan halaman perantaraan, halaman percikan atau kandungan lain antara URL dan halaman yang berkaitan dengan perkhidmatan “RAKYAT“; (c) URL tidak mencadangkan atau menyokong sebarang sebab, idea, tapak, aplikasi, pihak ketiga,platform, produk atau perkhidmatan; (d) anda tidak menggunakan kandungan “RAKYAT” dan / atau Kandungan, untuk kegunaan atau tujuan komersil yang tidak sesuai; dan (e) anda memberikan atribusi kepada “RAKYAT” di sebelah URL tersebut;
 2. anda tidak akan mengubah atau mengubah mana-mana bahagian Laman Web atau apa-apa kandungan yang dihoskan di Laman Web, termasuk Kandungan, untuk sebarang tujuan; dan
 3. anda tidak boleh menghasilkan semula, mengedar, menerbitkan semula, memuat naik, menghantar, memaparkan, mendedahkan, berkongsi, mempersembahkan, memaparkan, mendedahkan, berkongsi, menyediakan karya derivatif, melaksanakan, menjual, memindahkan, menyerah hak, lesen atau penggunaan secara komersil untuk tujuan komersial apa-apa bahan berhak cipta di “RAKYAT” tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Syarat Penggunaan.

Perkhidmatan “RAKYAT”

Istilah “perkhidmatan” bermaksud apa-apa perkhidmatan yang kami sediakan melalui “RAKYAT” termasuk tetapi tidak terhad kepada peruntukan kami kepada anda tentang sambungan tertentu, ruang storan dan jalur lebar untuk teks hosting, audio atau video oleh kami. Anda juga faham dan bersetuju bahawa perkhidmatan itu mungkin termasuk iklan dan bahawa iklan-iklan tersebut perlu bagi kami untuk menyediakan perkhidmatan tersebut. Anda juga faham bahawa perkhidmatan mungkin termasuk komunikasi tertentu daripada kami, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran, surat berita “RAKYAT”, dan komunikasi ini dianggap sebahagian daripada langganan anda dan anda tidak akan dapat menarik diri daripada menerima mereka. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, sebarang ciri baru yang menambah atau meningkatkan perkhidmatan yang sedia ada, tertakluk kepada Syarat Penggunaan. Anda bersetuju untuk tidak mengakses perkhidmatan dengan apa-apa cara lain selain melalui antara muka yang disediakan oleh “RAKYAT” untuk digunakan dalam mengakses perkhidmatan. Di samping itu, apabila kita merujuk kepada penggunaan Laman Web anda, penggunaan tersebut bermaksud untuk memasukkan tetapi tidak terhad kepada penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami melalui Laman Web. Anda tidak akan menyalin atau mengedar mana-mana bahagian Laman Web dalam mana-mana media tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami.

Pendaftaran Akaun

Anda mesti mendaftarkan akaun dengan kami sebelum kami dapat menerbitkan kandungan anda. Apabila mendaftar akaun, anda dikehendaki memberikan nama penuh anda, ID pengguna “RAKYAT”, kata laluan dan alamat e-mel atau nombor telefon bimbit. Apabila membuat akaun, anda mesti memberikan maklumat yang tepat dan lengkap. Anda mesti mempunyai akaun e-mel yang sah supaya anda dapat menerima pemberitahuan melalui e-mel daripada kami. Selepas pendaftaran, akaun anda dicipta dengan sewajarnya.

Untuk Akaun Disahkan, anda dikehendaki mengepilkan Salinan Pendaftaran SSM Perniagaan anda, Salinan Kad Pengenalan dan Salinan Bil Utiliti yang mengesahkan alamat anda. Pihak kami berhak membatalkan pengesahan automatik oleh Sistem “RAKYAT” sekiranya anda gagal menyediakan dokumen yang berkenaan dalam tempoh masa 14 hari bekerja.

Penggantungan atau Penamatan Akaun

Situasi-situasi berikut (yang tidak lengkap) akan memberi hak kepada kami untuk menggantung atau menamatkan akaun anda buat sementara waktu atau selama-lamanya:

 • Anda melanggar Syarat Penggunaan dan / atau terma dan syarat lain yang diberitahu oleh kami;
 • Anda memberi kami maklumat salah, tidak tepat, tidak lengkap atau palsu;
 • Anda melakukan aktiviti penipuan atau aktiviti penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga di bawah akaun anda; dan
 • Anda menggunakan akaun pengguna lain tanpa kebenaran atau menyamar sebagai pengguna lain untuk melanggan “RAKYAT”.

Hak harta Intelek

Semua logo, ikon, grafik, nama dagang, tanda perkhidmatan, tanda dagangan, imej, teks, Laman Web, nama domain dan harta intelek lain yang berkaitan dengan“RAKYAT” (“Tanda”) adalah harta intelek yang dimiliki oleh kami. Kami juga menyimpan semua hak harta intelek dalam semua kandungan termasuk reka bentuk, susun atur, imej dan teks Laman Web (“Kandungan”) dan pada Platform. Semua hak harta intelek dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang harta intelek yang terpakai di Malaysia. Anda tidak dibenarkan menghasilkan, mengedarkan, menyiarkan, meniru dalam mana-mana format, mana-mana Kandungan atau Tanda untuk apa-apa tujuan komersial atau perniagaan tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Sekiranya anda melanggar istilah ini, kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sesuai dengan anda.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami berhak mengubah, menyusun semula, menambah, mengubah atau memadam apa-apa Kandungan termasuk tanpa batasan, ciri, reka bentuk dan susunatur Laman Web, iklan, yang diterbitkan di Laman Web.

Tanda, logo dan nama lain muncul di Laman Web yang mungkin dimiliki oleh pihak ketiga. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa hak harta intelektual mereka tidak dilanggar. Anda akan menanggung rugi kami terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada tuntutan pihak ketiga yang timbul daripada pelanggaran hak harta intelektual tersebut.

Pelanggaran Hak Cipta

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda dilarang secara nyata daripada menggunakan sebarang penggunaan bahan berhak cipta atau muzik atau karya tanpa kebenaran melalui Laman Web. Anda bersetuju bahawa bahan yang anda siarkan atau disiarkan di “RAKYAT” tidak melanggar undang-undang hak cipta, tanda dagangan atau paten, bukan pornografi, plagiaristik atau fitnah, bukan spam dan tidak melanggar hak privasi pihak ketiga. Kami berhak membuang bahan atau kandungan yang kami tentukan dalam budi bicara kami melanggar Syarat Penggunaan. Kami juga berhak untuk menamatkan akaun mana-mana pengguna yang melanggar syarat ini.

Jika anda percaya karya anda telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran pada “RAKYAT” atau melalui perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman Web, sila beritahu kami dan berikan maklumat berikut kepada kami di copyright@RAKYAT.my

 • Identiti orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;
 • Penerangan mengenai karya berhak cipta yang anda tuntut telah dilanggar;
 • Penerangan tentang mana bahan yang anda tuntut melanggar adalah terletak di Laman Web; dan
 • Pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak diberi kuasa oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang.

Kami akan menyiasat pelanggaran hak cipta dan bertindak balas kepada anda dengan hasilnya setelah selesai penyiasatan tersebut.

Kandungan yang dibenarkan untuk ulasan dan komen

Anda boleh menyiarkan ulasan, komen, cadangan, idea atau pertanyaan mengenai kandungan yang dihoskan di Laman Web. Kami akan mengeluarkan atau menyunting sebarang ulasan, komen, cadangan, idea atau soalan yang kami dapati atau percaya adalah lucah, tidak senonoh, ganas, menyerang, memfitnah, menyalahi undang-undang, mengancam moral dan keselamatan awam, melanggar hak harta intelek, menyerang privasi atau apa-apa yang melanggar peraturan Kod Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ulasan, komen, cadangan, idea atau soalan yang dikatakan tidak mengandungi virus, terdiri daripada surat-menyurat massa atau “spam”.

Anda mewakili dan menjamin bahawa kandungan yang anda siarkan dimiliki oleh anda atau anda mengawal semua hak kepada kandungan yang anda siarkan, bahawa kandungannya adalah tepat dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau entiti. Dengan mengepos di Laman Web, anda memberi kami, sekutu, anak syarikat, ejen dan pengedar kami hak untuk menggunakan, menyalin, memaparkan, menyesuaikan, menghantar, mengedar, menerbitkan dan mempromosikan kandungan tersebut dalam mana-mana medium untuk tujuan pemasaran dan promosi atau sebaliknya untuk sebarang tujuan lain.

Liabiliti dan Indemniti terhad

Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan termasuk pihak ketiga untuk tindakan secara langsung, tidak langsung, khas, punitif atau bersampingan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan hasil, kehilangan keuntungan, kehilangan muhibah, kehilangan reputasi, kehilangan privasi, kehilangan data atau kos perolehan produk pengganti yang timbul daripada atau daripada penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, prestasi atau kegagalan Laman Web, yang timbul daripada atau berkaitan dengan masalah penyedia perkhidmatan rangkaian atau masalah peranti anda, tanpa apa-apa ganti rugi seperti yang dijangkakan atau timbul dalam kontrak, tort, ekuiti, pengembalian, undang-undang atau undang-undang biasa.

Anda akan menanggung rugi kami, anak-anak syarikat dan sekutu kami, daripada sebarang tuntutan, tuntutan dan tindakan yang dibuat terhadap kami oleh pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada atau daripada pelanggaran Syarat Penggunaan dan istilah-istilah lain yang dinyatakan di bawah “RAKYAT” atau mana-mana pihak ketiga tuntutan mengenai penggunaan anda atau mana-mana pengguna lain daripada perkhidmatan “RAKYAT” (termasuk sebarang aktiviti di bawah akaun anda (“RAKYAT” akaun); pelanggaran Syarat Penggunaan atau pelanggaran undang-undang yang dikenakan oleh anda atau mana-mana pengguna; kandungan anda atau gabungan anda kandungan dengan aplikasi lain, kandungan atau proses, termasuk sebarang tuntutan yang melibatkan pelanggaran yang didakwa atau penyalahgunaan hak pihak ketiga oleh kandungan anda atau dengan penggunaan, pembangunan, reka bentuk, pengeluaran, pengiklanan atau pemasaran kandungan anda atau pertikaian antara anda dan mana-mana pengguna Jika kami atau sekutu kami diwajibkan untuk bertindak balas terhadap saman pihak ketiga atau tindakan undang-undang yang dinyatakan di atas, anda akan menanggung yuran guaman dan kos berkaitan lain untuk kami bertindak balas terhadap tindakan undang-undang tersebut.

Penafian dan Batasan Liabiliti

Kami tidak memberi jaminan bahawa “RAKYAT” atau mana-mana kandungan, perisian dan perkhidmatan yang boleh diakses melalui atau melalui “RAKYAT” akan memuaskan kualiti, memenuhi keperluan anda, tepat, tepat pada masanya, tidak terganggu atau bebas daripada kesalahan, benar, tepat atau bebas virus atau komponen berbahaya yang lain. Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan “RAKYAT”, termasuk sebarang perkhidmatan sokongan akan berkesan, boleh dipercayai, tepat atau memenuhi keperluan anda. Kami tidak menjamin bahawa anda akan dapat mengakses atau menggunakan “RAKYAT” (sama ada secara langsung atau melalui rangkaian pihak ketiga) pada setiap masa atau di lokasi yang anda pilih. Dan maklumat atau nasihat lisan atau bertulis yang diberikan oleh wakil kita hendaklah membuat jaminan.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit untuk kehilangan keuntungan yang timbul daripada atau disebabkan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan “RAKYAT” disebabkan oleh gangguan perkhidmatan yang disebabkan oleh penyedia perkhidmatan rangkaian; kegagalan prestasi, kesilapan, peninggalan, gangguan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran; apa-apa jenis virus; apa-apa perubahan kepada “RAKYAT” dan akses tanpa kebenaran kepada atau pengubahan penghantaran atau data anda; kelewatan, kegagalan, gangguan atau rasuah mana-mana data atau maklumat lain yang dihantar berkaitan dengan penggunaan Laman ini atau membuat pembayaran dalam talian; apa-apa komunikasi, penghantaran, bahan atau data yang dihantar atau diterima atau tidak dihantar; atau sebarang transaksi yang dibuat atau melalui “RAKYAT” yang timbul daripada atau berkaitan dengan tindakan palsu atau menyalahi undang-undang pihak ketiga. Selanjutnya kita tidak dapat menjamin akses yang berterusan atau selamat kepada perkhidmatan dan pengendalian Laman Web ini boleh diganggu dengan banyak faktor di luar kawalan kita.

Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang ancaman, fitnah, cabul, menyerang atau kandungan haram atau kelakuan pihak lain atau pelanggaran hak orang lain termasuk hak harta intelek.

Kami tidak bertanggungjawab ke atas tindakan atau tindakan pengguna lain, termasuk kandungan yang mungkin dipaparkan di Laman Web. Anda mengakui bahawa kami bukan peruncit dalam talian tradisional. Kami tidak terlibat dalam transaksi sebenar antara pembeli dan penjual yang mengiklankan di Laman Web. Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak menjamin kualiti, keselamatan atau kesahihan item yang diiklankan, kebenaran atau ketepatan kandungan, keupayaan penjual untuk menjual barang, keupayaan pembeli membayar barang, atau bahawa mereka akan sebenarnya menyelesaikan transaksi.

Pautan ke Perkhidmatan “RAKYAT”

Walaupun kami menggalakkan dan membenarkan pautan kepada kandungan yang dihoskan di Laman Web, kami tidak mencadangkan, mengesahkan, mempromosikan atau mengiklankan sebab, idea, ulasan, tapak, produk dan perkhidmatan dari pihak ketiga itu dan kami tidak membenarkan pautan tersebut digunakan kandungan yang dihoskan di Laman Web untuk apa-apa kegunaan atau kegunaan yang tidak sesuai atau komersial dengan apa cara yang menyalahi undang-undang atau berbahaya kepada mana-mana pihak ketiga. Kami berhak untuk menarik semula kebenaran untuk sebarang pautan.

Akses Laman Web

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau melancarkan mana-mana sistem automatik yang mengakses Laman Web dengan cara yang menghantar lebih banyak mesej permintaan ke pelayan “RAKYAT” dalam tempoh masa tertentu dimana seseorang yang dapat menghasilkan secara munasabah dalam tempoh yang sama dengan menggunakan pelayar Laman Web konvensyen. Walau apa pun yang terdahulu, kami memberikan izin pengendali enjin carian awam untuk menggunakan labah-labah untuk menyalin bahan dari Laman Web ini untuk tujuan tunggal untuk membuat indeks dicari secara umum bahan, tetapi tidak cache atau arkib bahan tersebut. Kami bagaimanapun, berhak membatalkan pengecualian ini. Anda bersetuju untuk tidak mengumpul atau menuai apa-apa maklumat peribadi, termasuk nama akaun, dari Laman Web, atau untuk menggunakan sistem komunikasi yang disediakan oleh Laman Web untuk sebarang tujuan permintaan komersil. Anda bersetuju untuk tidak meminta, untuk tujuan komersil, mana-mana pengguna Laman Web berkenaan dengan pendaftaran akaun atau penyerahan kandungan.

Force Majeure

Tiada pihak yang bertanggungjawab atas apa-apa kegagalan untuk melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini jika kegagalan itu berpunca dari Force Majeure (ditakrifkan di bawah), dengan syarat sentiasa bahawa apabila mungkin, pihak yang terlibat akan meneruskan kewajipan tersebut sebaik sahaja kegagalan dari Force Majeure itu terhenti atau membatalkan. Untuk tujuan Perjanjian ini, “Force Majeure” adalah suatu peristiwa yang merupakan keadaan atau kejadian di luar kawalan munasabah pihak yang mempengaruhi orang awam di negara itu atau di wilayah itu, dan yang menyebabkan sesebuah pihak tidak dapat untuk mematuhi atau melaksanakan pada suatu masa suatu kewajipan di bawah Perjanjian ini. Keadaan atau peristiwa sedemikian hendaklah termasuk tindakan perindustrian atau pertikaian buruh, kekacauan awam, peperangan atau ancaman peperangan, tindakan jenayah atau pengganas, tindakan kerajaan atau peraturan, kegagalan telekomunikasi atau kegunaan, gangguan elektrik, kebakaran, letupan, bencana fizikal semulajadi, wabak, kuarantin sekatan, dan kegagalan umum pengangkutan awam.

Pentadbiran Undang-undang

Penggunaan Laman Web ini adalah ditadbir oleh undang-undang Malaysia.

Pengecualian

Kegagalan kami untuk menegaskan atau menguatkuasakan prestasi ketat mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan tidak boleh dianggap sebagai pengecualian mana-mana peruntukan atau hak. Sama ada perilaku antara pihak-pihak atau amalan perdagangan tidak akan mengubahsuai mana-mana Terma Penggunaan. Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan adalah menyalahi undang-undang, tidak sah atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap terhenti daripada Syarat Penggunaan dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang selebihnya.

Back to top button